Stanovy - DSO Soběslavsko

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Stanovy

Informace


Preambule.
Svazek obcí Soběslavsko je dobrovolným svazkem obcí založeným dle § 49 - 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), s uplatněním ustanovení občanského zákoníku o zájmovém sdružení právnických osob (§ 20i a § 20j Občanského zákoníku), pokud zákon o obcích nestanoví jinak.

Článek I.
Název a sídlo svazku obcí.
1. Název svazku je: Svazek obcí Soběslavsko, ( dále jen „Svazek").
2. Sídlem Svazku je: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, PSČ 392 01.
3. Názvy a sídla členských měst a obcí Svazku jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto stanov.

Článek II.
Účel a předmět činnosti svazku.
1. Účelem zřízení Svazku je zejména:
Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Příprava projektů, podávání žádostí o granty a dotace a realizace projektů.
Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
2. Svazek ochraňuje a prosazuje společné zájmy a zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje s tím, že předmětem činnosti Svazku mohou být zejména:
úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, podpory podnikání;
zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění;
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území;
úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí;
3. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
4. Svazek je oprávněn zakládat v souladu s předmětem činnosti samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem, nebo se může podílet na založení jiných právnických osob, zejména obchodních společností.

Článek III.
Podmínky členství, vznik a zánik členství.
1. Zakládajícími členy Svazku jsou obce, které prostřednictvím starostů po odsouhlasení v zastupitelstvu obce vyjádřily podpisem a razítkem obce souhlas se vznikem Svazku, stanovami a statutem Svazku.
2. Členy Svazku mohou být obce, které souhlasí s cíli a stanovami Svazku. Jejich členství vznikne podáním písemné přihlášky s podpisem starosty, razítkem obce a rozhodnutím rady Svazku.
3. Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena nebo vyloučením člena pro jednání, které je v hrubém rozporu s cíli Svazku. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po písemném podání výpovědi. Nekončí však dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který dal výpověď. Vystupující člen Svazku nemá nárok na vrácení členského příspěvku za předchozí rok a za kalendářní rok, ve kterém dal výpověď.
4. Důvodem k zániku členství je i odmítnutí splacení členského vkladu na příslušný rok. Pokud nebude členský vklad splacen do jednoho měsíce po upozornění na uplynutí stanovené lhůty, popř. jeho splacení řešeno jiným způsobem, zaniká členství obce ve Svazku prvním dnem následujícího měsíce.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů.
1. Všichni členové Svazku mají právo:
zúčastnit se Valné hromady Svazku prostřednictvím svého zástupce,
využívat majetek a zařízení v souladu se stanovami Svazku a platnými právními předpisy,
volit orgány Svazku, být volen do orgánů Svazku a navrhovat kandidáty do orgánů Svazku.
2. Všichni členové Svazku jsou povinni:
napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů (předmětu činnosti) a úkolů Svazku v souladu se stanovami Svazku a platnými právními předpisy, vyplývající z usnesení a závěrů orgánů Svazku,
aktivně se podílet na práci a činnosti Svazku a jeho orgánů, zejména na zasedání Valné hromady a v orgánech, kde jsou zastoupeni,
chránit dobré jméno a pověst Svazku a jeho ostatních členů,
platit řádně, včas a v předepsané výši členské příspěvky schválené valnou hromadou svazku.
3. Členové Svazku mají hlasovací právo v rozsahu jednoho hlasu na každého člena plus jeden hlas za každých, i započatých, tisíc obyvatel obce.
4. Občané obcí, které založily Svazek, jsou oprávněni:
účastnit se veřejných jednání orgánů Svazku a nahlížet do zápisů z těchto jednání,
podávat orgánům Svazku písemné návrhy.

Článek V.
Orgány Svazku.

1. Orgány Svazku jsou:
Valná hromada
Předseda
Místopředseda
Rada
Revizní komise
2. Funkční období orgánů Svazku je shodné s funkčním obdobím obecních zastupitelstev. Toto období neskončí dříve, dokud nebudou zvoleny nové orgány Svazku.
3. Mandát člena orgánů Svazku vzniká zvolením; ke zvolení dojde po ukončení hlasování Valné hromady.

Článek VI.
Valná hromada Svazku
1. Valná hromada Svazku je nejvyšším orgánem Svazku. Do výlučné pravomoci Valné hromady patří:
schvalování, změny (doplňky) stanov Svazku
volba předsedy a místopředsedy Svazku a jejich odvolání
volba členů rady Svazku a jejich odvolání
volba členů revizní komise Svazku
schvalování plánu činnosti Svazku
schvalování finančního plánu Svazku
schvalování přijetí nových člen Svazku
schvalování členských příspěvků Svazku
rozhodování o hospodaření Svazku
projednání závěrečného účtu se správou o výsledcích hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok a přijetí opatření k nápravě nedostatků do 30. 6. následujícího roku (§ 43 a § 53 zákona č. 128/2000 Sb.)
schvalování jednacího a volebního řádu Svazku a jeho orgánů
rozhodování o zrušení Svazku
rozhodování o dalších otázkách, které si Valná hromada ke svému výlučnému rozhodování vyhradí.
2. Valnou hromadu svolává předseda Svazku nejméně jedenkrát za rok písemnou pozvánkou, adresovanou statutárnímu zástupci (orgánu) člena Svazku. Valnou hromadu svolává předseda Svazku vždy po každých komunálních volbách nejpozději do třech měsíců od jejich konání.
3. Mimořádnou Valnou hromadu Svazku svolává předseda:
kdykoliv podle potřeby,
na základě žádosti nejméně jedné pětiny členů Svazku. Žádost o svolání mimořádné Valné hromady musí být podána písemně s uvedením důvodů; žádost je adresována předsedovi Svazku. Jednání mimořádné Valné hromady Svazku pak musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.
Nesvolá-li předseda Svazku zasedání Valné hromady podle odst. 2 a 3 čl. VI stanov, učiní tak místopředseda Svazku, popř. jiný člen rady Svazku.
4. Valnou hromadu svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O termínu konání, místu konání a programu Valné hromady Svazku musí být členové Svazku uvědoměni nejméně 15 kalendářních dnů předem.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomen počet členů Svazku disponujících nad poloviční většinou hlasů. Pokud v době stanoveného začátku valné hromady není zaručená usnášeníschopnost, odročí se jednání o půl hodiny. Poté je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně třípětinová většina přítomných členů oprávněných k hlasování.

6. Hlasování na Valné hromadě je veřejné.
7. Usnesení Valné hromady je přijato nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů Svazku.
8. Jednání Valné hromady z pravidla řídí předseda Svazku.

9. Delegátem Valné hromady Svazku může být pouze starosta nebo jiný člen zastupitelstva  členského města nebo obce zvolený tímto zastupitelstvem.

Článek VII.
a) Předseda Svazku
1. Předseda Svazku je statutárním orgánem; zastupuje Svazek navenek a jedná jeho jménem. Úkony, které jsou vyhrazeny Valné hromadě Svazku popř. radě Svazku může předseda Svazku provést jen po jejich předchozím schválení těmito orgány, jinak jsou tyto úkony od počátku neplatné.
2. Do působnosti předsedy Svazku patří zejména:
realizace usnesení Valné hromady Svazku a rady Svazku,
příprava jednání Valné hromady Svazku,
příprava a organizace jednání rady Svazku.
3. Předseda Svazku se podepisuje jménem Svazku; svým podpisem zavazuje Svazku vůči třetím osobám. V případě smluv a závazků přesahujících volební období orgánů Svazku musí být k uzavření takové smlouvy nebo vzniku takového závazku předchozí písemný souhlas rady Svazku.
4. Předsedou Svazku může být pouze delegát za řádného člena ve Valné hromadě Svazku, na této hromadě zvolený.
5. Funkce předsedy Svazku je neslučitelná s funkcí člena revizní komise Svazku.

b) Místopředseda Svazku
1. Valná hromada volí místopředsedu Svazku z řad svých členů.
2. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti; v době nepřítomnosti předsedy Svazku jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou jinak v působnosti předsedy Svazku.
3. Místopředsedou Svazku může být pouze delegát za řádného člena ve Valné hromadě Svazku, na této hromadě zvolený.
4. Funkce místopředsedy Svazku je neslučitelná s funkcí člena revizní komise Svazku.

Článek VIII.
Rada
1. Rada Svazku má 5 členů včetně předsedy a místopředsedy Svazku; členy rady volí Valná hromada. Člen rady nemůže být členem revizní komise Svazku.
2. Rada Svazku plní úkoly, jejichž charakter vyžaduje operativní zabezpečování, případně znamenající realizaci závěrů Valné hromady Svazku.
3. Jednání rady svolává předseda Svazku nebo místopředseda nejméně 2 x za rok. Jednání rady svazku se konají zpravidla před valnou hromadou Svazku.
4. Rada Svazku připravuje podkladové materiály k projednání na Valné hromadě Svazku.
5. Všechna rozhodnutí rady Svazku musí být schválena na nejbližším jednání Valné hromady Svazku.
6. Rada Svazku může určit stálé hosty, kteří se mohou účastnit jednání orgánů Svazku s hlasem poradním.
7. Rada svazku schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.


Článek IX.
Revizní komise
1. Revizní komise Svazku je kontrolním orgánem Svazku.
2. Revizní komise má 3 členy, které volí a odvolává Valná hromada Svazku. Revizní komise po svém zvolení, ze svého středu zvolí předsedu; o této skutečnosti neprodleně písemně zvolený předseda revizní komise informuje předsedu Svazku.
3. Předseda revizní komise je oprávněn se účastnit jednání rady Svazku.
4. Jednání revizní komise svolává její předseda nejméně 1x za rok.
5. Revizní komise:
kontroluje plnění usnesení a závěrů Valné hromady a rady Svazku
na Valné hromadě Svazku podává zprávu o hospodaření, majetku a vedení účetnictví Svazku,
kontroluje dodržování stanov Svazku a právních předpisů při činnosti Svazku, dohlíží na činnosti orgánů Svazku v souladu se stanovami Svazku.
6. Členem revizní komise Svazku nesmí být předseda a místopředseda Svazku ani člen rady Svazku. Členem revizní komise Svazku může být pouze delegát za řádného člena ve Valné hromadě Svazku, na této hromadě zvolený.

Článek X.
Majetek Svazku, podíly / vklady / členů, zásady hospodaření.
1.  Svazek financuje svou činnost ze zdrojů, které tvoří :
roční členský vklad, o jehož výši rozhodne každoročně valná hromada
výnosy z publicistické, vydavatelské a jiné činnosti Svazku
dobrovolné dary a podpory
dotace, příspěvky či subvence, popř. půjčky nadnárodních organizací, dotace a příspěvky kraje, státu a dalších správních orgánů
2. Hmotný majetek je samostatně evidován a účetně veden podle předpisů a všechny účetní případy musí být řádně doloženy.
3. Pro každý další rok existence Svazku bude usnesením valné hromady stanovena výše členského vkladu obcí podle stavu obyvatel k 15. 12. předchozího kalendářního roku.
4. Valná hromada stanovuje výši členského vkladu pro další obce vstupující do Svazku.
5. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Svazku. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti Svazku, jak je vymezen v těchto stanovách, jakož i k hrazení mzdových a věcných nákladů rady Svazku, případně předsedy a místopředsedy a výdajů nutných k dosažení účelu Svazku.

Článek XI.
Hospodaření Svazku

1. Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku.
2. Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k členským obcím.
3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněno ve všech členských obcích nejméně 30 dnů před projednáním na zasedání valné hromady Svazku, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně prostřednictvím pověřeného zástupce na valné hromadě.
4. Rada Svazku bude při uzavírání smluv postupovat ve smyslu platných právních předpisů. V případě vypsání výběrového řízení bude smlouva uzavřena s tím zhotovitelem, který nabídne nejlepší podmínky z hlediska kvality, rychlosti a ceny.
5. Svazek může zřídit rezervní fond, popřípadě podle potřeby další fondy. Prostředky fondů nelze Svazku odejmout a případné zůstatky jednotlivých fondů se převádějí do dalších období.
6. Případný zisk po provedení odvodů a přídělu do rezervního fondu využívá Svazek po schválení valnou hromadou.

Článek XII.
Zrušení a likvidace Svazku

1. Svazek zaniká (ruší se) z důvodů:
- rozhodnutí Valné hromady Svazku o zrušení Svazku obcí (sdružení),
- rozhodnutí soudu o zrušení Svazku,
- rozhodnutí Valné hromady Svazku o sloučení, splynutí či rozdělení Svazku nebo jeho přeměně v jinou formu Svazku, např. mezinárodní sdružení místních orgánů, obcí apod., k tomuto je třeba dosáhnout jednomyslného souhlasu Valné hromady Svazku nebo rozhodnutí soudu,
- v dalších případech stanovených zákonem.
2. Likvidace (zrušení) Svazku se provede ve smyslu občanského zákoníku § 20h) a 20j), popř. podle zvláštního zákona, stanoví-li jiný způsob zániku Svazku.
3. Návrh na zrušení Svazku včetně výmazu podává předseda Svazku na základě rozhodnutí Valné hromady Svazku do registrace sdružení vedeného u příslušného krajského úřadu.
4. Likvidátora jmenuje Valná hromada Svazku, a to bez zbytečného odkladu, jinak jej jmenuje soud.
5. V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména:
- sestavit ke dni vstupu do likvidace likvidační účetní rozvahu,
- soustředit peněžní prostředky,
- dokončit běžné záležitosti Svazku,
- vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky.
6. Po schválení účetní závěrky a rozdělení majetkových zůstatků Valnou hromadou Svazku likvidátor proplatí závazky vůči jednotlivým společníkům, provede bezpečně uložení spisového materiálu a účetních písemností a navrhne výmaz Svazku.
7. Likvidátor podá do 30 dnů od ukončení likvidace registru sdružení vedeného u příslušného krajského úřadu návrh na výmaz Svazku z registru sdružení.
8. Likvidátoru náleží za jeho činnost odměna, kterou určuje ten, kdo jej jmenoval.

Článek XIII.
Způsob majetkového vypořádání při vystoupení obce nebo zániku Svazku.
1. K zániku Svazku může dojít buď dohodou všech členů nebo likvidací.
2. V případě zániku Svazku dohodou všech členů se majetek i závazky vypořádávají podle poměru vloženého majetku.
3. Zaniká - li Svazek likvidací, provede se majetkové vypořádání mezi účastníky rovněž podle poměru velikosti jejich podílu na majetku. Majetkové vypořádání však může být provedeno teprve po uspokojení nároku vůči státu a věřitelům a ostatních pohledávek.
4. V případě vystoupení jakékoliv obce ze Svazku během trvání smlouvy na realizaci libovolného projektu, veškeré půjčky včetně úroků, poskytnuté na financování infrastruktury této obce, se stanou okamžitě splatnými, jakož i veškeré závazky, které Svazek převzal za tuto obec. Veškeré náklady, spojené s vystoupením obce ze Svazku, hradí obec.
5. Výmaz sdružení z registrace zajišťuje předseda Svazku.

Článek XIV.
Vyloučení člena ze Svazku.
1. Neplní-li člen Svazku trvale své povinnosti člena a způsobuje tak Svazku škodu, lze jej vyloučit.
2. Návrh na vyloučení projedná Valná hromada Svazku na svém jednání.
3. Vyloučení člena schvaluje Valná hromada Svazku nadpoloviční většinou všech členů Svazku, přičemž majetek a vzájemné závazky budou vypořádány dle čl.XIII.

Článek XV.
Platnost Stanov.
1. Stanovy mají platnost po celou dobu trvání Svazku.
2. Stanovy Svazku lze doplňovat a měnit dodatky, které schválí členové na Valné hromadě Svazku nadpoloviční většinou všech členů SOV.
3. Svazek nabývá právní způsobilosti zápisem do registru, vedeného u Krajského úřadu, příslušného podle sídla Svazku.
4. V případě, že se některá ustanovení Stanov ukáží být neplatnými neúčinnými nebo spornými, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena.
5. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov. Není-li takového ustanovení, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodních vztazích obvyklý.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení.
1. Každý člen může ze svazku vystoupit a to vždy k 31.12. stávajícího roku. Tato skutečnost musí být Valné hromadě Svazku oznámena nejméně 6 měsíců předem. Vypořádání odstupujícího člena bude provedeno ke dni ukončení členství na náklady vystupujícího člena.
2. Účetní rok Svazku trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
3. O doplnění nebo jiné změně těchto Stanov rozhoduje Valná hromada Svazku (viz čl. VI odst.1 těchto Stanov).
4. Při zániku člena nebo změně jeho území ve smyslu § 18 až 26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), přecházejí práva a povinnosti člena Svazku na jeho právního nástupce.
5. Případné spory mezi členy a Svazkem obcí, i vzájemné spory mezi členy, související s jejich činností ve Svazku, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírem, bude řešen soudní cestou před věcně a místně příslušným soudem.
6. Každá z členských organizací obdrží jedno vyhotovení Stanov, které má platnost originálu.


V Soběslavi dne 17. 12. 2014    


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist